میلاد امام حسین (ع) بر همگان مبارک
سوال :

چه قدر قسمت و قضا و قدر در زندگی نقش دارد؟ اگر قسمت هر کسی از ابتدای تولد مشخص شده است، پس چرا ما برای فرداهای خود دعا می کنیم؟


پاسخ :

تلقی صحیح از قضا و قدر و فهم دقیق آن می تواند در حل اشکالات مربوط به آن راه گشا باشد. 
قضا یعنی حتمیت حادثه ای که البته این حتمیت از ناحیه علل و اسباب اوست و قدر یعنی کسب حدود و مشخصات و خصوصیات که آن هم از ناحیه علل و اسباب آن حادثه می باشد و قضا و قدر الهی در واقع عبارت است از انبعاث و سرچشمه گرفتن همه علل و اسباب از اراده و مشیت و علم حق که علت العلل است یعنی هر عاملی که در جهان خودنمایی می کند، تجلی علم و اراده حق و مظهر خواست خداوند و آلت اجرای قضا و قدر اوست. 
البته این امکان وجود دارد که قضا و قدر حتمی نباشد یعنی