به سندهای معتبر، منقول است که از جمله ی اوقات استجابت دعاست این اوقات:


ـ وقت زایل شدن آفتاب از دایره ی نصف النهار (ظهر)

ـ نزد شنیدن اذان برای هر نماز؛

ـ ساعت اول از روز جمعه و ساعت آخر از روز جمعه؛

ـ سه یک آخر از همه ی شب ها که آن را وقت سحر گویند؛

ـ تمام شب جمعه؛

ـ وقت آمدن باران؛

ـ بعد از هر نماز واجب؛

ـ بعد از نماز شام هر گاه به سجده رود؛

ـ در وقت گریه و تضرع و زاری؛

ـ وقتی که آفتاب به قدر یک نیزه مانده باشد که به وقت ظهر رسد در هر روز؛

ـ بعضی از این اوقات، روایت دارد و بعضی از این ها به تجربه رسیده است.


در اوقات اجابت دعا که در هر سال یک مرتبه باشد، از آن جمله شب قدر است که آن شب نوزدهم و شب بیست و یکم و شب بیست و سوم ماه رمضان المبارک است