در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که یکی از یارانش پرسید:

«ما تقول فی رجلین دخلا المسجد جمیعا کان احدهما اکثر صلاة والآخر دعاء فایهما افضل؟ قال کل حسن ».

کدام یک از دو نفر که هر دو با هم وارد مسجد شدند یکی نماز بیشتری بجا آورد، و دیگری دعای بیشتر کرد از دیگری برتر است؟


فرمود: هر دو خوبند.

سؤال کننده باز پرسید: «قد علمت، ولیکن ایهما افضل؟»

می دانم هر دو خوبند ولی کدام خوبتر است؟